EN ÇOK SORULAN SORULAR

Nüfus cüzdanı nedir ve  kimlere verilir?

 

                        Nüfus cüzdanı,kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve Türk nüfus kütüğüne kayıtlı bulunduğunu kanıtlamasının yanında ,kişinin toplum içerisinde ayırt edilmesini ve tanınmasını sağlayan kimlik bilgilerini de kapsayan, Devlet ile birey arasındaki vatandaşlık bağını simgeleyen resmi belgedir.

                        18 yaşından büyük olanların nüfus cüzdanı kendilerine veya resmi vekiline verilir.18 yaşından küçüklerin nüfus cüzdanları ana,baba veya veli ya da vasileri ile çocuğu aile kütüğüne tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.

                        Ancak, ağır hasta veya seyahat etmesi sağlığına zarar verecek olan ergin kişilerin ,resmi sağlık kurumlarınca verilen raporu ibraz etmeleri halinde, bu kişilerin ergin çocuklarına veya baba yada annesine nüfus cüzdanı verilir.

 

Nüfus cüzdanı almak için gerekli belgeler  nelerdir ?

 

            Nüfus cüzdanı almak için ikamet edilen köy veya mahalle muhtarı veya çalışılan kurum yada kuruluşca onaylanmış nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus müdürlüğüne başvurulur.

1-      Belge düzenlenirken fotoğrafların  ön cepheden renkli ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Belgedeki fotoğrafın aynısı bir adet fotoğraf ile birlikte ikamet ettiği yerin Nüfus Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekir.

2-      Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliklerini kaybettiğinden kabul edilip işleme alınmaz.

3-      Cüzdan talep belgesini tasdik eden muhtar mühürünün  okunaklı olmasına ve her zamanki kullandığı  imzasının aynısı olmasına dikkat  edilmesi gerekir.

4-     Nüfus cüzdanı 15 yaşına kadar fotoğrafsız kullanılabilir.15 yaşını doldurmuş lanların müracaatları üzerinde fotoğraflı nüfus cüzdanı düzenlenir.

 

           Yeni doğan çocukları nüfus kütüğüne kimler  nasıl kayıt ettirebilir?

 

Doğum olayını baba veya ana bildirmekle yükümlüdür.Bunlar yoksa veya kısıtlı ,tutuklu ve hastalık gibi nedenlerle bildirim yapamayacak durumda iseler veli veya vasi bildirmekle yükümlüdür.

 

Çocuğu nüfusa bildirim şekli nasıldır?

 

            Doğum olayı memura beyan yoluyla bildirilir.Bildirim sırasında çocuğun baba veya anasının nüfus cüzdanı yada aile cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge ve raporlar bu işle görevli memura verilir.

 

     Çocuğu nüfusa bildirim süresi ? 

 

            Bildirim yükümlüğü bulunan kişiler  doğumu,doğumun olduğu tarihten başlayarak otuz gün içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliklerimize sözlü bildirimde bulunarak doğum tutanağına yazdırmakla görevlidirler.

 

     Evlenmek için nereye müracaat edilir?

 

            4721 sayılı Türk medeni Kanunu’nun 134 maddesinde ”Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar”hükmü getirilmiştir.

            Evlenecek kişilerin oturdukları yer evlenme memurluğuna müracaatları esastır.

    Evlenmek için sağlık raporu nerelerden alınır?

 

Evlenmeye engel hastalık bulunmadığına dair sağlık raporları, sağlık ocakları,ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinden ve özel sağlık kuruluşlarından alınmalıdır.

 

    Evlenme yaşı kaçtır?

 

Medeni Kanunun 124 ncü maddesine göre ; Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

            Ancak ,hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.

 

     Ölümü kim bildirir ölüm tutanağını kim düzenler?

 

            Köydeki ölüm olayını köy muhtarı bildirir, Köy muhtarı,köyde meydana gelen ölüm olayı üzerine ,örneğine uygun ölüm tutanağı düzenleyerek ,varsa ölüye ait nüfus cüzdanını da tutanağa eklemek suretiyle İlçe nüfus müdürlüğüne en geç on gün içerisinde göndermekle görevlidir .

            İl,İlçe ve beldede meydana gelen ölüm olayı üzerine yetkili tabip (Hükümet,Belediye,Sağlık Ocağı Tabibleri) tarafından, resmi tabip bulunmayan yerlerde sağlık personeli tarafından ölüm olayının bildirildiği ve gömme izin belgesi istendiği tarihten itibaren ölüm tutanağı düzenlenerek on gün içinde ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir. Ölen kişiye ait nüfus cüzdanı varsa tutanağı eklenir.

 

    Nüfus kayıt örneği nasıl ve nereden alınabilir?

 

Nüfus kayıt örneği ,kişilerin oturdukları en yakın nüfus müdürlüğünden yazılı müracaatları üzerine kendilerine verilmektedir.

 

    Kimlerin nüfus kayıt örnekleri alınabilir ?

 

            İkinci dereceye kadar olan akrabalara ait kayıt örnekleri ilgililere yazılı olarak istendiğinde verilir.

 

   Bağlı olduğu köyden başka bir köye nakil mümkünmüdür ?

 

            23.10.2003 tarih ve 4992 sayılı Kanunla yer değiştirme olayı yürürlükten kaldırılmıştır.Bu sebeple nakil olayları mümkün değildir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !